17. mai på Sjursnes

Sjursnes utviklingslag, og 17.-maikomiteen samarbeider om årets arrangement på Sjursnes. Vi inviterer alle til å feire dagen sammen med oss.

Program for dagen.

Kl. 11.00:       Gudstjeneste i Ullsfjord kirke ved prest Kristine Elisabet Berg og organist Linde Mothes.

Kl. 11.45:       Oppstilling og togavgang.

Kl. 12.30:       Arrangementet overtas av bygdas 17-maikomite. Kafe i gymsalen, leker og konkurranser. Tradisjonell 17. mai-feiring

Kl. 15.00:       Avslutning

Alle er hjertelig velkomne!

Arr: Sjursnes utviklingslag og 17.-maikomiteen­

17. mai på Sjursnes

Utviklingslaget tildeler 17.-mai arrangementet på Sjursnes etter søknad.

Vi oppfordrer interesserte lag/foreninger til å søke om arrangementet, gjerne flere lag i samarbeid.

Søknad sendes Sjursnes utviklingslag senest 28.april.

Sjursnes utviklingslag 

Stordalsstrandvegen 112

9030 Sjursnes

Mail: post@sjursnesnytt.no

Årsmøteinnkalling

ÅRSMØTE I SJURSNES UTVIKLINGSLAG.

Årsmøtet holdes på Sjursneskroa,

kl. 18.00 torsdag 25. februar 2021

Ordfører Gunnar Wilhelmsen deltar sammen med representant for politisk ledelse i Tromsø kommune. Møtet starter med 1 times dialog med ordføreren.

 • Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokoll.
 • Årsmelding 2020.
 • Regnskap 2020.
 • Arbeidsplan 2021.
 • Budsjett 2021.
 • Valg.
 • Avslutning.

Årsmelding 2020.

Styret har bestått av:

Leder:               Roar Winther

Nestleder:         Steinar Larsen

Kasserer:          Anbjørn Salamonsen

Styremedlem:   Merethe Forfang

Raymond Mortensen        

Inge Skognes

Susanne Berntsen

Varamedlem:    Jens Sørensen

Tom Vidar Hauan

Helga Berg Olsen

Arnold Hauan

Gunnar Skognes

Rebecca Davidson

Torgeir Olsen som også har fungert som sekretær.

Det har vært avholdt 6 styremøter og behandlet 18 saker. Styret har vært representert i møte med kommunen og i fellesmøter med andre utviklingslag. Det har vært godt oppmøte til styremøtene, alle varamedlemmer har hatt anledning til å delta på samtlige styremøter. Sjursnes utviklingslag har behandlet de saker som kommunen har pålagt oss som reguleringssaker, fradelingsaker og oversikt over innbyggere i rasutsatte områder. Vi har også tatt opp egne saker. Laget har utarbeidd oversikt over beboere og bedrifter i bygda. Leder har vært kontakt for politi og kommune i forhold til beredskap og rasfare. Laget disponerer satellittelefon for bruk i kritiske situasjoner som bortfall av telefondekning o.l. Korona har gjort det vanskelig for laget å holde møter og sammen med resten av Norge har det gått på sparebluss det meste v året.

 • Beredskap.
 • Ansvar for 17. maiarrangement. 17.-maifesten ble avlyst på grunn av korona.
 • Arbeide med tilrettelegging for boligbygging. Grunnkart, raskart.
 • Arbeide for bedre samferdsel. E8. FV91, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnelen.
 • 10 styremøter i året. 6 møter er avholdt i 2020.
 • Være høringsinstans for kommunale saker i bygda.      Utviklingslaget har behandlet de sakene som laget har fått til uttalelse.
 • Mobil- og DAB-dekning. Utviklingslaget har arbeidet mye med denne saken og kommet med forslag til hvordan dette kan løses på en rimelig måte. Tromsø kommune kom med en løsning som de sjøl ikke kunne være med på å finansiere.
 • Næringsutvikling i bygda.
 • Kontakte huseiere angående salg/utleie.
 • Få satt opp to informasjonstavler for tilreisende. Tavlene er ferdige og klare til å settes opp.
 • Øke aktiviteten ved Bo- og Servicesenteret.
 • Sjursnes skole. Forslag om flytting av 5.-10. klassetrinn fra Sjursnes skole til Ramfjord ble avverget og arbeidet ble gjennomført sammen med foreldregruppa på skolen.

Andre saker som utviklingslaget har engasjert seg i siste år.

 • Mellomlagring av fiskeredskaper på Ullsfjorden. Det er et problem at redskaper blir lagret til dels permanent her i fjorden. Saken er tatt opp med havnestyret og noe av redskapene er fjernet. Det ligger fortsatt en del redskap igjen, noe har ligget her i flere 10-år og det er ikke mulig å finne ut hvem som har ansvaret.
 • Kraftutbygging og ny høyspentlinje. Høyspentlinja er ferdig bygd og i drift, kraftverkene er ikke helt ferdig, men skal være i drift fra vår/sommer2021.
 • Utmarksgjerder. Sankelaget har satt i stand sine gjerder fra Skarmunken til Reiervik. Resten av gjerdene til sankelaget skal settes i stand i 2021. Resterende gjerder er private og må settes i stand av grunneierene.

Styrets forslag til arbeidsplan 2021

1.     Beredskap.

2.     Ansvar for 17. maiarrangement.

3.     Arbeide med tilrettelegging for boligbygging.

4.     Arbeide for bedre samferdsel. FV91, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnellen.

5.     10 styremøter i året.

6.     Være høringsinstans for kommunale saker i bygda.

7.     Mobil- og DAB-dekning.

8.     Næringsutvikling i bygda.

9.     Kontakte huseiere angående salg/utleie.

10.   Få satt opp to informasjonstavler for tilreisende.

   Regnskap 2020 og budsjett 2021 Regnskap 2020 Budsjett 2021
Inntekter      
  3440 – Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 42,720.00 40 000,00
     
Kostnader    
  6550 – Datakostnad 1,485.00 1 500,00
  6556 – Sekretærlønn 8,000.00 8 000,00
  6560 – Rekvisita 20.00 0,00
  6690 – Diverse prosjekter 24,535.00 20 000,00
  6860 – Møte, kurs, oppdatering o.l. 8,094.59 8 000,00
  6890 – Annen kontorkostnad 870.00 1 000,00
  6907 – Internett 789.00 1 000,00
  7100 – Bilgodtgjørelse 1,040.00 1 500,00
  8050 – Annen renteinntekt 7.38 10,00
Tot kosnader   44,786.21 41 010,00
       
Underskudd   2,066.21 -1 010,00

Valg:

Det skal velges leder og 3 styremedlemmer. De som er på valg er:

LEDER:    (velges for 1 år)                          Roar Winther

STYREMEDLEMMER: Velges for 2 år.      Inge Skognes

Merethe Forfang

Steinar Larsen

VARAMEDLEMMER: Velges for 1 år.        Jens Sørensen

Tom-Vidar Hauan

Torgeir Olsen

Helga Berg Olsen

Rebecca Davidson

Arnold Hauan

Gunnar Skognes

REVISOR                                                    AIS regnskap AS

VALGKOMITE: Velges for 2 år.  Arnold Hauan

(Glenn Gjøran Berntsen, valgt i 2020, ikke på valg.)

Et nytt medlem til valgkomiteen skal velges.

Styremedlemmer valgt i 2020, ikke på valg i 2021: Raymond Mortensen, Susanne Berntsen og Anbjørn Salamonsen.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

Sjursnes utviklingslag avholder årsmøte 25. februar 2021 klokken 18.00 på Sjursneskroa.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 18. februar, kl. 18.00.

Sakene kan sendes post@sjursnesnytt.no

 Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på www.sjursnesnytt.no en uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen styret

ÅRSMØTE I SJURSNES UTVIKLINGSLAG.

Årsmøtet holdes på Sjursneskroa,

kl. 19.00 onsdag 12. februar 2020

 • Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokoll.
 • Årsmelding 2019.
 • Regnskap 2019.
 • Arbeidsplan 2020.
 • Budsjett 2020.
 • Valg.
 • Avslutning.

Velkommen

Årsmelding 2019.

Styret har bestått av:

Leder:               Roar Winther

Nestleder:         Steinar Larsen

Kasserer:          Anbjørn Salamonsen

Styremedlemmer:    

Merethe Forfang

Raymond Mortensen        

Inge Skognes

Steffen Bruvold

Varamedlemmer:     

Jens Sørensen

Tom Vidar Hauan

Helga Berg Olsen

Arnold Hauan

Gunnar Skognes

Rebecca Davidson

Torgeir Olsen som også har fungert som sekretær.

Det har vært avholdt 10 styremøter og behandlet 37 saker. Styret har vært representert i møte med kommunen og i fellesmøter med andre utviklingslag. Det har vært godt oppmøte til styremøtene, alle varamedlemmer har hatt anledning til å delta på samtlige styremøter. Sjursnes utviklingslag har behandlet de saker som kommunen har pålagt oss som reguleringssaker, fradelingsaker og oversikt over innbyggere i rasutsatte områder. Vi har også tatt opp egne saker. Laget har utarbeidd oversikt over beboere og bedrifter i bygda. Leder har vært kontakt for politi og kommune i forhold til beredskap og rasfare. Laget disponerer satelittelefon for bruk i kritiske situasjoner som bortfall av telefondekning o.l.

 • Beredskap. Brannvern. Invitert brannsjefen på årsmøtet. Tatt opp saken med Hovedstyret.
 • Ansvar for 17. maiarrangement. Foreldregruppa ved Sjursnes skole ble tildelt arrangementet i år.
 • Arbeide med tilrettelegging for boligbygging. Lite er gjort her.
 • Arbeide for bedre samferdsel. FV91, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnellen. Skrevet høringsuttalelse på regional plan for UFB
 • 10 styremøter i året. Sjursnesnytt 2 ganger i året. 10 styremøter er avholdt. Ingen Sjursnesnytt
 • Være høringsinstans for kommunale saker i bygda. Laget har uttalt seg i saker som har vært aktuelle.
 • Mobil- og DAB-dekning. Tromsø kommune og Telenor skal sammen skaffe mobildekning i Nakkedalen. Det går seint, men det er planer om sender sør og nord for Nakkevannet.
 • Nettilgang på skolen og senteret. Endelig ser det ut som at det løser seg. Har tatt mange år.
 • Næringsutvikling i bygda. Lite og ingenting er gjort.
 • Kontakte huseiere angående salg/utleie. Lite og ingenting er gjort
 • Få satt opp ei informasjonstavle for tilreisende. Denne er bestilt og kommer opp til våren.
 • Arbeide med å øke aktiviteten på Bo- og Servicesenter. Lite og ingenting er gjort
 • Oppgradering av Bjørkmyra. Idrettslaget har drenert og sådd banen. Håper det blir grønt til sommeren.
 • Bompenger. Brev til politikerene og media.

Andre saker som utviklingslaget har engasjert seg i siste år.

 • Informasjonsmøte med Troms Kraft Nett og ON Energi.
 • Mellomlagring av fiskeredskaper på Ullsfjorden.
 • Lysarmatur langs kirkegårdsvegen skal skiftes.
 • Nedleggelse av legekontor i distriktet.
 • Kraftutbygging og ny høyspentlinje.
 • Skoleskyssordningen.
 • Utmarksgjerder.

Styrets forslag til arbeidsplan 2020

1.     Beredskap.

2.     Ansvar for 17. maiarrangement.

3.     Arbeide med tilrettelegging for boligbygging.

4.     Arbeide for bedre samferdsel. FV91, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnellen.

5.     10 styremøter i året.

6.     Være høringsinstans for kommunale saker i bygda.

7.     Mobil- og DAB-dekning.

8.       Næringsutvikling i bygda.

9.       Kontakte huseiere angående salg/utleie.

10.     Få satt opp to informasjonstavle for tilreisende.

Regnskap 2019 og budsjett 2020.

  Regnskap 2019 Budsjett 2020
Inntekter    
Tilskudd fra Hovedstyret 21603 25000
Sum inntekter 21603 25000
     
Kostnader    
Reiser, møter 8846 9000
Honorar 8000 8000
Tilskudd 6014 10000
Reiser møter 2408 2500
Kontorrekvisita 8136 8000
Sum kostnader 33404 37500
Overskudd/underskudd -11801 -12500
Renter 24 20
Beholdning 31.12.2019 Fordringer Kasse Bank  
3807,30
0
48542,79

Valg:

Det skal velges leder og 3 styremedlemmer. De som er på valg er:

LEDER:    (velges for 1 år)         Roar Winther

STYREMEDLEMMER: Velges for 2 år.      Anbjørn Salamonsen

Steffen Bruvold

Raymond Mortensen

VARAMEDLEMMER: Velges for 1 år.        Jens Sørensen

Tom-Vidar Hauan

Torgeir Olsen

Helga Berg Olsen

Rebecca Davidson

Arnold Hauan

Gunnar Skognes

REVISOR                                   AIS regnskap AS

VALGKOMITE: Velges for 2 år.                  Glenn Gjøran Berntsen

(Arnold Hauan, valgt i 2019, ikke på valg.)

Et nytt medlem til valgkomiteen skal velges.

Styremedlemmer valgt i 2019, ikke på valg: Inge Skognes, Merethe Forfang og Steinar Larsen.

Årsmøte i Sjursnes utviklingslag

Sjursnes utviklingslag avholder årsmøte onsdag 12. februar 2020 kl. 19.00 på Sjursneskroa.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være laget i hende senest 5. februar d.å.           

Styret i Sjursnes utviklingslag

Forhåndsstemme i distriktet

Forhåndsstemme i distriktet

Forhåndsstemme i distriktet?
Forhåndsstemming er avgivelse av stemme i forkant av den ordinære valgdagen
den 9. september 2019
Dette er de tre stedene i distriktet der du kan bruke din forhåndsstemme:
15. august Straumsbukta og Vikran skole og barnehage 15.00-18.00
20. august Sjursnes bo- og servicesenter 15.00-18.00
22. august Tromvik skole 15.00-18.00
I forhåndsstemmeperioden har du mulighet til å stemme i en annen kommune enn
hjemkommunen din. På Tromsø kommunes nettsider er det mer informasjon om
forhåndsstemming i Tromsø by og nærliggende områder.