Ullsfjordforbindelsen, fergefri og rassikker FV 91.

Til ordfører, gruppeledere og leder i Byutvikling, miljø- og transportkomiteen.

 

Ullsfjordforbindelsen, fergefri og rassikker FV 91.

Ullsfjordforbindelsen er et overmodent vegprosjekt som ble lansert første gang på slutten av 1940-tallet. Nå er Statens vegvesen i ferd med å avslutte arbeidet med regional plan for denne forbindelsen som vil gjøre FV 91 til en foretrukket forbindelse for det meste av trafikk mellom Nord-Troms, Finnmark og Tromsø by. Den vil også gi befolkninga på øst- og vestsiden av Ullsfjord en rassikker veg ut av bygdene.

Det aller meste av utbygginga i Ullsfjordforbindelsen vil skje i Tromsø kommune, det er kun bruhodet på nordsiden av Kjosen som vil ligge i Lyngen kommune. Til nå er det etter vår mening Lyngen kommune som har gjort arbeidet for å få prosjektet dit det er i dag. Tromsø kommune har stort sett nøyd seg med å dilte etter når presset har blitt ubehagelig.

Utviklingslagene i Ullsfjord ber de politiske partiene i Tromsø ta tak i denne saken snarest mulig. Troms fylkesting skal behandle forslag til handlingsplan for regional transportplan på møte 13. mars i år. Forslaget innebærer at arbeidet med Ullsfjordforbindelsen skal settes på vent, dette på tross av vedtatt RTP og flere vedtak i fylkestinget som peker på at forbindelsen skal prioriteres.

Skal det bli en fortsettelse av arbeidet som er i gang så må det utarbeides en reguleringsplan for Ullsfjordforbindelsen og midler til dette må settes av i handlingsplanen for fylkesvegene i Troms allerede fra 2019. Dette kan dere som politiske parti påvirke ved å ta saken opp med deres partirepresentanter i Troms fylkesting. Dersom det ikke settes av midler til reguleringsplan vil prosjektet seile ut i det blå.

Tromsø kommune er regionen som har mest å vinne på å få bygd Ullsfjordforbindelsen. Reiselivsnæringa får enklere tilgang til spektakulære områder i Ullsfjorden og Nord-Troms. Transport og reiser mellom regionene Lyngen, Nord-Troms og Tromsø vil bli omtrent 11 mil kortere enn i dag og befolkninga i de rasutsatte bygdene i Ullsfjord får rassikker veg. Prosjektet er et av de mest lønnsomme vegprosjektene i Troms og har allerede venta i 70 år. Nå er det på tide at Tromsø kommune viser ansvar for å få Ullsfjordforbindelsen til å bli virkelighet.

 

Jøvik utviklingslag

Lakselvbukt utviklingslag

Breivikeidet utviklingslag

Sjursnes utviklingslag

Ullsfjordforbindelsen må prioriteres.

Til fylkestinget og fylkesråd for samferdsel og miljø.

 Ullsfjordforbindelsen må prioriteres.

 Fylkesråden for samferdsel i Troms har utarbeidd forslag til handlingsplan for regional transportplan (RTP). Forslaget innebærer at arbeidet med Ullsfjordforbindelsen skal settes på vent, dette på tross av vedtatt RTP og vedtak i fylkestinget.

RTP sier at reguleringsplan for Ullsfjordforbindelsen skal fullføres i planperioden 2018-2029, mens forslaget til handlingsplan ikke setter av midler til dette arbeidet. Regional plan for Ullsfjordforbindelsen er under utarbeidelse og skal ferdigstilles i løpet av høsten 2018 og legges fram for fylkestinget i oktober i år. Fylkestinget må umiddelbart gjøre vedtak for å følge opp vedtatt RTP og sikre finansieringa av reguleringsplanarbeidet umiddelbart. Dette vedtaket må spikres inn i ny handlingsplan.

Ullsfjordforbindelsen er et alt for viktig prosjekt til å bli utsatt i påvente av bedre tider. Nytteverdien av prosjektet går langt utenfor Ullsfjord/Lyngenområdet og innebærer en lønnsomhet som ingen andre prosjekt i fylket kan oppvise. Nord-Troms vil få en mye kortere veg til Tromsø og resten av Troms. Bedre regionreform enn Ullsfjordforbindelsen finnes ikke i dag.

Fylkestinget har tidligere vært klar på at Ullsfjordforbindelsen må realiseres raskt og sees i sammenheng med ny Fv-91 på Breivikeidet og rassikring av Fv-293 Holmbuktura. Det er også gjort vedtak om at ny konsekvensutredning (KVU) for veisystemet i Tromsø-regionen må ta hensyn til arbeidet med ny Ullsfjordforbindelse og sørge for at KVU ikke forstyrrer fremdriften av Ullsfjordforbindelsen.

Vi ber Troms fylkesting og fylkesråden for samferdsel fortsette sitt gode arbeid med å sikre en rask realisering av Ullsfjordforbindelsen.

 

Jøvik utviklingslag

Lakselvbukt utviklingslag

Breivikeidet utviklingslag

Sjursnes utviklingslag

Folkemøte om Ullsfjordforbindelsen

Breivikeidet samfunnshus onsdag 8. juni kl. 18.00.

Endelig er det klart for folkemøte om planarbeidet med UFB. Nedenfor ligger linker til dokumenter om planarbeidet. Lykke til med lesinga.

http://www.vegvesen.no/_attachment/1375758/binary/1111473?fast_title=Forslag+planprogram+h%C3%B8ring+av+regional+plan+fylkesveg+91+Ullsfjordforbindelsen.pdf

http://www.vegvesen.no/_attachment/1375762/binary/1111474?fast_title=Silingsnotat%2C+forslag+til+planprogram.pdf

http://www.vegvesen.no/_attachment/1375786/binary/1111571?fast_title=Ullsfjord+-+Oversikt+over+alle+alternativer.pdf

http://www.vegvesen.no/_attachment/1375921/binary/1111574?fast_title=Ullsfjord+-+Oversikt+over+gjeldende+alternativ.pdf

http://www.vegvesen.no/_attachment/1375924/binary/1111575?fast_title=Ullsfjord+-+Oversikt+over+forkastede+alternativ.pdf