Årsmøteinnkalling

ÅRSMØTE I SJURSNES UTVIKLINGSLAG.

Årsmøtet holdes på Sjursneskroa,

kl. 18.00 torsdag 25. februar 2021

Ordfører Gunnar Wilhelmsen deltar sammen med representant for politisk ledelse i Tromsø kommune. Møtet starter med 1 times dialog med ordføreren.

 • Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokoll.
 • Årsmelding 2020.
 • Regnskap 2020.
 • Arbeidsplan 2021.
 • Budsjett 2021.
 • Valg.
 • Avslutning.

Årsmelding 2020.

Styret har bestått av:

Leder:               Roar Winther

Nestleder:         Steinar Larsen

Kasserer:          Anbjørn Salamonsen

Styremedlem:   Merethe Forfang

Raymond Mortensen        

Inge Skognes

Susanne Berntsen

Varamedlem:    Jens Sørensen

Tom Vidar Hauan

Helga Berg Olsen

Arnold Hauan

Gunnar Skognes

Rebecca Davidson

Torgeir Olsen som også har fungert som sekretær.

Det har vært avholdt 6 styremøter og behandlet 18 saker. Styret har vært representert i møte med kommunen og i fellesmøter med andre utviklingslag. Det har vært godt oppmøte til styremøtene, alle varamedlemmer har hatt anledning til å delta på samtlige styremøter. Sjursnes utviklingslag har behandlet de saker som kommunen har pålagt oss som reguleringssaker, fradelingsaker og oversikt over innbyggere i rasutsatte områder. Vi har også tatt opp egne saker. Laget har utarbeidd oversikt over beboere og bedrifter i bygda. Leder har vært kontakt for politi og kommune i forhold til beredskap og rasfare. Laget disponerer satellittelefon for bruk i kritiske situasjoner som bortfall av telefondekning o.l. Korona har gjort det vanskelig for laget å holde møter og sammen med resten av Norge har det gått på sparebluss det meste v året.

 • Beredskap.
 • Ansvar for 17. maiarrangement. 17.-maifesten ble avlyst på grunn av korona.
 • Arbeide med tilrettelegging for boligbygging. Grunnkart, raskart.
 • Arbeide for bedre samferdsel. E8. FV91, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnelen.
 • 10 styremøter i året. 6 møter er avholdt i 2020.
 • Være høringsinstans for kommunale saker i bygda.      Utviklingslaget har behandlet de sakene som laget har fått til uttalelse.
 • Mobil- og DAB-dekning. Utviklingslaget har arbeidet mye med denne saken og kommet med forslag til hvordan dette kan løses på en rimelig måte. Tromsø kommune kom med en løsning som de sjøl ikke kunne være med på å finansiere.
 • Næringsutvikling i bygda.
 • Kontakte huseiere angående salg/utleie.
 • Få satt opp to informasjonstavler for tilreisende. Tavlene er ferdige og klare til å settes opp.
 • Øke aktiviteten ved Bo- og Servicesenteret.
 • Sjursnes skole. Forslag om flytting av 5.-10. klassetrinn fra Sjursnes skole til Ramfjord ble avverget og arbeidet ble gjennomført sammen med foreldregruppa på skolen.

Andre saker som utviklingslaget har engasjert seg i siste år.

 • Mellomlagring av fiskeredskaper på Ullsfjorden. Det er et problem at redskaper blir lagret til dels permanent her i fjorden. Saken er tatt opp med havnestyret og noe av redskapene er fjernet. Det ligger fortsatt en del redskap igjen, noe har ligget her i flere 10-år og det er ikke mulig å finne ut hvem som har ansvaret.
 • Kraftutbygging og ny høyspentlinje. Høyspentlinja er ferdig bygd og i drift, kraftverkene er ikke helt ferdig, men skal være i drift fra vår/sommer2021.
 • Utmarksgjerder. Sankelaget har satt i stand sine gjerder fra Skarmunken til Reiervik. Resten av gjerdene til sankelaget skal settes i stand i 2021. Resterende gjerder er private og må settes i stand av grunneierene.

Styrets forslag til arbeidsplan 2021

1.     Beredskap.

2.     Ansvar for 17. maiarrangement.

3.     Arbeide med tilrettelegging for boligbygging.

4.     Arbeide for bedre samferdsel. FV91, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnellen.

5.     10 styremøter i året.

6.     Være høringsinstans for kommunale saker i bygda.

7.     Mobil- og DAB-dekning.

8.     Næringsutvikling i bygda.

9.     Kontakte huseiere angående salg/utleie.

10.   Få satt opp to informasjonstavler for tilreisende.

   Regnskap 2020 og budsjett 2021 Regnskap 2020 Budsjett 2021
Inntekter      
  3440 – Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 42,720.00 40 000,00
     
Kostnader    
  6550 – Datakostnad 1,485.00 1 500,00
  6556 – Sekretærlønn 8,000.00 8 000,00
  6560 – Rekvisita 20.00 0,00
  6690 – Diverse prosjekter 24,535.00 20 000,00
  6860 – Møte, kurs, oppdatering o.l. 8,094.59 8 000,00
  6890 – Annen kontorkostnad 870.00 1 000,00
  6907 – Internett 789.00 1 000,00
  7100 – Bilgodtgjørelse 1,040.00 1 500,00
  8050 – Annen renteinntekt 7.38 10,00
Tot kosnader   44,786.21 41 010,00
       
Underskudd   2,066.21 -1 010,00

Valg:

Det skal velges leder og 3 styremedlemmer. De som er på valg er:

LEDER:    (velges for 1 år)                          Roar Winther

STYREMEDLEMMER: Velges for 2 år.      Inge Skognes

Merethe Forfang

Steinar Larsen

VARAMEDLEMMER: Velges for 1 år.        Jens Sørensen

Tom-Vidar Hauan

Torgeir Olsen

Helga Berg Olsen

Rebecca Davidson

Arnold Hauan

Gunnar Skognes

REVISOR                                                    AIS regnskap AS

VALGKOMITE: Velges for 2 år.  Arnold Hauan

(Glenn Gjøran Berntsen, valgt i 2020, ikke på valg.)

Et nytt medlem til valgkomiteen skal velges.

Styremedlemmer valgt i 2020, ikke på valg i 2021: Raymond Mortensen, Susanne Berntsen og Anbjørn Salamonsen.