ÅRSMØTE I SJURSNES UTVIKLINGSLAG.

Årsmøtet holdes på Sjursnes Bo- og Servicesenter,

kl. 18.00 torsdag 23. februar 2023.

Vi får besøk fra Troms og Finnmark fylkeskommune for å diskutere status for utbedring av vegnettet til Sjursnes og FV 91, Ullsfjordforbindelsen.

Dag Ivar Andreassen fra Tromsø kommune kommer og informerer om utbygginga av mobilnettet i Nakkedalen.

Saksliste:

 • Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokoll.
 • Årsmelding 2022.
 • Regnskap 2022.
 • Arbeidsplan 2023.
 • Budsjett 2023.
 • Valg.
 • Avslutning.

Årsmelding 2022.

Styret har bestått av:

Leder:                                 Roar Winther

Nestleder:                         Inge Skognes

Sekretær:                           Torgeir Olsen

Styremedlem:                   Merethe Forfang

Raymond Mortensen     

Susanne Berntsen

Anne Nylund Pettersen

Varamedlem:                    Jens Sørensen

Tom Vidar Hauan

Arnold Hauan

Kasserer:                            Gunnar Skognes

Det har vært avholdt 9 styremøter og behandlet 20 saker. Styret har vært representert i møte med kommunen og i fellesmøter med andre utviklingslag. Det har vært godt oppmøte til styremøtene, alle varamedlemmer har hatt anledning til å delta på samtlige styremøter. Sjursnes utviklingslag har behandlet de saker som kommunen har pålagt oss som reguleringssaker, fradelingsaker og oversikt over innbyggere i rasutsatte områder.

Vi har også tatt opp egne saker. Laget har utarbeidd oversikt over beboere og bedrifter i bygda. Leder har vært kontakt for politi og kommune i forhold til beredskap og rasfare. Laget disponerer satellittelefon for bruk i kritiske situasjoner som bortfall av telefondekning o.l.

Vi har sendt inn uttalelser til ny kystsoneplan, plan for matjord.

Vi har sendt inn innspill til program til de poliske partiene MDG og SV.

Det blir utbygging av mobilnett i Nakkedalen i 2023 og dette er en sak som laget har arbeidd med i de siste 10 år.

Sjøsamisk workshop med hovedvekt på næringsliv ble arrangert av Gaisi i år med brukbar deltagelse, det var plass til flere.

1.           Beredskap. Leder i laget er kontakt for beredskapsavdelinga i kommunen. Laget har egen satellittelefon for bruk i nødstilfeller.

2.           Ansvar for 17. maiarrangement. Laget har ansvar for arrangement for feiring av 17. mai.

3.           Arbeide med tilrettelegging for boligbygging. Grunnkart, raskart.

4.           Arbeide for bedre samferdsel. FV91, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunellen. Laget har fått gjennom flytting av bommen på fylkesvegen som var satt opp i Skarmunken og sendt inn klage på vegstandarden i Nakkedalen og inn til butikken.

5.           10 styremøter i året. Laget har hatt 9 styremøter i 2022.

6.           Være høringsinstans for kommunale saker i bygda. Utviklingslaget har behandlet henvendelser og de sakene som laget har fått til uttalelse.                         

7.           Mobil- og DAB-dekning. Utviklingslaget har arbeidet mye med denne saken og kommet med forslag til hvordan dette kan løses. Dette skal være fullført i løpet av 2023.

8.           Næringsutvikling i bygda. Laget har i samarbeid med Gaisi fått til møter, workshop og kontordager på Sjursnes.

9:          Utvikle samarbeidet med Gaisi.

Andre saker som utviklingslaget har engasjert seg i siste år.

 • Møte med kommunaldirektør Stig Tore Johnsen 24. juni
 • Møte med Hovedstyret for utviklingslagene i Tromsø 24. november.
 • Jens og Torgeir stilte opp i avisa iTromsø angående flytting av bom Fra Mælen til Sørvoll.

Styrets forslag til arbeidsplan 2023

1.         Beredskap.

2.         Ansvar for 17. maiarrangement.

3.         Arbeide med tilrettelegging for boligbygging. Grunnkart, raskart.

4.         Arbeide for bedre samferdsel. E8. FV91, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnellen.

5.         10 styremøter i året.

6.         Være høringsinstans for kommunale saker i bygda.

7.         Mobil- og DAB-dekning.

8.          Næringsutvikling i bygda.

9.         Møljefest.

RESULTAT
Sjursnes utviklingslag
REGNSKAPBUDSJETT
BEHOLDNING 01.01.202333764,53
INNTEKTERINNTEKTER
Tilskudd HOVEDSTYRET40000,00Tilskudd HOVEDSTYRET40000
Refundert fra Gaisi8984,78Tilskudd andre
Bankrenter0,00Bankrenter0
SUM INNTEKTER48984,78SUM INNTEKTER40000,00
UTGIFTERUTGIFTER
Hjemmeside909,00Hjemmeside1000
Møtekostnader årsmøte HS1322,00Møtekostnader årsmøte HS2000
Gaisi workshop8984,78Møljefest10000
Div varer2535,05Div varer2500
Kostnader bank38,50Kostnader bank50
Styrehonorar6000,00Styrehonorar6000
0,000
SUM UTGIFTER19789,33SUM UTGIFTER21550,00
BEHOLDNING 31.12.xxxx62959,98
Bankkonto62959,98
Skyld pr 31.12.0,00
SUM62959,98
Dato:15.01.2023
Kasserer:Gunnar Skognes
Revidert:  02.02.2023Rebecca Davidson

Valg:

Det skal velges leder og 3 styremedlemmer. De som er på valg er:

LEDER:            (velges for 1 år)                                             Roar Winther

STYREMEDLEMMER: Velges for 2 år.                                    Inge Skognes ,

Merethe Forfang

Torgeir Olsen

VARAMEDLEMMER: Velges for 1 år.                                    Jens Sørensen

Tom-Vidar Hauan

Arnold Hauan

Gunnar Skognes

REVISOR                                                                                Rebecca Davidson

VALGKOMITE: Velges for 2 år.                                              Hans Egil Larsen

(Arnold Hauan valgt i 2022, ikke på valg.)

Et nytt medlem til valgkomiteen skal velges.

Styremedlemmer valgt i 2022, ikke på valg i 2023: Anne Pettersen Nylund, Raymond Mortensen og Susanne Berntsen.

Årsmøte.

Sjursnes utviklingslag avholder årsmøte torsdag 24. februar 2022 kl. 18.00 på Elvestua.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være laget i hende senest 16. februar d.å.           

Styret i Sjursnes utviklingslag

Referat fra årsmøte

Det ble avholdt kombinert informasjonsmøte angående nye kloakkrav og årsmøte i utviklingslaget 22.2.2014.

Tradisjonen tro er det årsmøter for lag og foreninger på denne tiden av året. Sjursnes utviklingslag valgte å samkjøre dette med et informasjonsmøte for bygdas befolkning vedrørende de nye kloakkravene som kommunen har kommet med.

Stort oppmøte.
Det gleder styret at så mange tok turen på informasjonsmøtet. Dette er nok et tema som berører mange, og alle som kom bar på spørsmål og usikkerhet knyttet til dette. Vi håper alle fikk de svar de hadde behov for. Hvis det henger igjen noe som ikke ble berørt er det bare å ta kontakt via vårt kontaktskjema så formidler vi kontakt med Vann og avløpsseksjonen i kommunen.

Forlot møtet.
Dessverre var årsmøtet lagt til innspurthelga for OL, og de aller fleste som deltok på informasjonsmøtet valgte å forlate når dette var over.
For de som ble igjen vartet varaordfører Annie Skogman opp med en tale til årsmøtet, og åpnet også for diskusjon vedrørende punkter som var av interesse. Situasjonen med dårlig internettforbindelse var selvfølgelig et av de heteste temaene, men Skogman kunne ikke love at vi fikk fiberlinje hit med det første. Ellers ble det fremmet forslag om hjemmejournal for de som har besøk av hjemmetjenesten, og en egen vaktmestertjeneste for bygdas befolkning. Varaordføreren tok med seg disse tingene og videreformidlet til de riktige personene.

Nytt styremedlem.
Dessverre valgte styremedlem Line Strand og trekke seg, og det måtte velges inn nytt medlem. Raymond Mortensen var, blant flere, forespurt, og han takket ja til å stille. Han ble enstemmig valgt som nytt styremedlem.
Viser for øvrig til protokollen fra møtet som ligger nedenfor.

Årsmøteprotokoll