ÅRSMØTE I SJURSNES UTVIKLINGSLAG.

Årsmøtet holdes på Sjursneskroa,

kl. 19.00 onsdag 12. februar 2020

 • Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokoll.
 • Årsmelding 2019.
 • Regnskap 2019.
 • Arbeidsplan 2020.
 • Budsjett 2020.
 • Valg.
 • Avslutning.

Velkommen

Årsmelding 2019.

Styret har bestått av:

Leder:               Roar Winther

Nestleder:         Steinar Larsen

Kasserer:          Anbjørn Salamonsen

Styremedlemmer:    

Merethe Forfang

Raymond Mortensen        

Inge Skognes

Steffen Bruvold

Varamedlemmer:     

Jens Sørensen

Tom Vidar Hauan

Helga Berg Olsen

Arnold Hauan

Gunnar Skognes

Rebecca Davidson

Torgeir Olsen som også har fungert som sekretær.

Det har vært avholdt 10 styremøter og behandlet 37 saker. Styret har vært representert i møte med kommunen og i fellesmøter med andre utviklingslag. Det har vært godt oppmøte til styremøtene, alle varamedlemmer har hatt anledning til å delta på samtlige styremøter. Sjursnes utviklingslag har behandlet de saker som kommunen har pålagt oss som reguleringssaker, fradelingsaker og oversikt over innbyggere i rasutsatte områder. Vi har også tatt opp egne saker. Laget har utarbeidd oversikt over beboere og bedrifter i bygda. Leder har vært kontakt for politi og kommune i forhold til beredskap og rasfare. Laget disponerer satelittelefon for bruk i kritiske situasjoner som bortfall av telefondekning o.l.

 • Beredskap. Brannvern. Invitert brannsjefen på årsmøtet. Tatt opp saken med Hovedstyret.
 • Ansvar for 17. maiarrangement. Foreldregruppa ved Sjursnes skole ble tildelt arrangementet i år.
 • Arbeide med tilrettelegging for boligbygging. Lite er gjort her.
 • Arbeide for bedre samferdsel. FV91, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnellen. Skrevet høringsuttalelse på regional plan for UFB
 • 10 styremøter i året. Sjursnesnytt 2 ganger i året. 10 styremøter er avholdt. Ingen Sjursnesnytt
 • Være høringsinstans for kommunale saker i bygda. Laget har uttalt seg i saker som har vært aktuelle.
 • Mobil- og DAB-dekning. Tromsø kommune og Telenor skal sammen skaffe mobildekning i Nakkedalen. Det går seint, men det er planer om sender sør og nord for Nakkevannet.
 • Nettilgang på skolen og senteret. Endelig ser det ut som at det løser seg. Har tatt mange år.
 • Næringsutvikling i bygda. Lite og ingenting er gjort.
 • Kontakte huseiere angående salg/utleie. Lite og ingenting er gjort
 • Få satt opp ei informasjonstavle for tilreisende. Denne er bestilt og kommer opp til våren.
 • Arbeide med å øke aktiviteten på Bo- og Servicesenter. Lite og ingenting er gjort
 • Oppgradering av Bjørkmyra. Idrettslaget har drenert og sådd banen. Håper det blir grønt til sommeren.
 • Bompenger. Brev til politikerene og media.

Andre saker som utviklingslaget har engasjert seg i siste år.

 • Informasjonsmøte med Troms Kraft Nett og ON Energi.
 • Mellomlagring av fiskeredskaper på Ullsfjorden.
 • Lysarmatur langs kirkegårdsvegen skal skiftes.
 • Nedleggelse av legekontor i distriktet.
 • Kraftutbygging og ny høyspentlinje.
 • Skoleskyssordningen.
 • Utmarksgjerder.

Styrets forslag til arbeidsplan 2020

1.     Beredskap.

2.     Ansvar for 17. maiarrangement.

3.     Arbeide med tilrettelegging for boligbygging.

4.     Arbeide for bedre samferdsel. FV91, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnellen.

5.     10 styremøter i året.

6.     Være høringsinstans for kommunale saker i bygda.

7.     Mobil- og DAB-dekning.

8.       Næringsutvikling i bygda.

9.       Kontakte huseiere angående salg/utleie.

10.     Få satt opp to informasjonstavle for tilreisende.

Regnskap 2019 og budsjett 2020.

  Regnskap 2019 Budsjett 2020
Inntekter    
Tilskudd fra Hovedstyret 21603 25000
Sum inntekter 21603 25000
     
Kostnader    
Reiser, møter 8846 9000
Honorar 8000 8000
Tilskudd 6014 10000
Reiser møter 2408 2500
Kontorrekvisita 8136 8000
Sum kostnader 33404 37500
Overskudd/underskudd -11801 -12500
Renter 24 20
Beholdning 31.12.2019 Fordringer Kasse Bank  
3807,30
0
48542,79

Valg:

Det skal velges leder og 3 styremedlemmer. De som er på valg er:

LEDER:    (velges for 1 år)         Roar Winther

STYREMEDLEMMER: Velges for 2 år.      Anbjørn Salamonsen

Steffen Bruvold

Raymond Mortensen

VARAMEDLEMMER: Velges for 1 år.        Jens Sørensen

Tom-Vidar Hauan

Torgeir Olsen

Helga Berg Olsen

Rebecca Davidson

Arnold Hauan

Gunnar Skognes

REVISOR                                   AIS regnskap AS

VALGKOMITE: Velges for 2 år.                  Glenn Gjøran Berntsen

(Arnold Hauan, valgt i 2019, ikke på valg.)

Et nytt medlem til valgkomiteen skal velges.

Styremedlemmer valgt i 2019, ikke på valg: Inge Skognes, Merethe Forfang og Steinar Larsen.